COVID-Nájemné II.

-       Podpora bude vyplácena za období červenec až září 2020

-       Výše podpory bude činit 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období

-       Nově není požadována žádná sleva od pronajímatele

-       Maximální výše podpory je 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele (Výzvy v programu COVID-nájemné se NEsčítají)

-       Podávat žádosti bude možné od 21. 10. 2020 od 9:00 hod. (nejpozději však do 21. 01. 2021 do 23:59 hod.) – žádost zde

-       Pokud je žadatel již registrovaný z první Výzvy COVID-nájemné, nová registrace NEBUDE nutná

-       Ověření identity žadatele bude probíhat elektronickou identifikací – manuál ke stažení zde

-       O podporu může žádat pouze vymezený okruh provozů, jsou jimi:

·      provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.);

·      hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky;

·      kina;

·      kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy;

·      zoologické zahrady;

·      další provozovny/zařízení: 

o     sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra;

o      umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness vč. saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb;

o      muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou předmětem COVID – Kultura)

·      zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním (např. poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování);

·      oprávněným žadatelem je nájemce, který:

o     je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem;

o     užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020

·      z důvodu zpřísnění opatření se seznam rozšířil na všechny subjekty, kterým byla zakázána činnost

-       Nájemce a pronajímatel NESMÍ být pro účely čerpání podpory:

·      osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (není aplikováno na orgány obchodních korporací, např. PO otce může pronajímat provozovnu FO syna, nebo PO syna);

·       ve vztahu osoby ovládající a ovládané;

·       osobami jednajícími ve shodě;

·       ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv;

·       osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku;

·       žadatel nesmí mít nedoplatky vůčí např.: FÚ, ČSSZ, ZP, Státnímu pozemkovému úřadu, MFČR atd.

-       Podmínky pro přiznání podpory:

·      uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti;

·      v případě odložení plateb nájemného žadatelem (na základě zák. č. 210/2020 Sb.) nebo dohodou mezi žadatelem a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

-       Nutno doložit:

·      čestné prohlášení žadatele o splnění podmínek této výzvy;

·      čestné prohlášení pronajímatele o existenci nájemního vztahu;

·      doklad (výpis z účtu, příjmový pokladní doklad aj.), který potvrdí úhradu obvyklé výše nájemného, a to za dva po sobě jdoucí měsíce od 1. července 2019 do 30. června 2020 (pokud byla smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o úhradě nájemného od data vzniku smlouvy do 30. dubna 2020);

·      doklad potvrzující uhrazení nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory;

·      všechny přílohy vkládá do systému ŽADATEL.