COVID - Nájemné III.

-       Příspěvek 50 % rozhodného nájemného za rozhodné období říjen, listopad a prosinec 2020

-       Žádosti je možné podávat od 05. 02. 2021, 09:00 hod. do 08. 04. 2021

-       Žádost zde

-       Sleva na nájemné ze strany pronajímatele není požadována

-       Dotace bude vyplacena po uhrazení nájemného pronajímateli

-       Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele

-       I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši € 1,8 mil.

-       Pokud žadatel byl registrován v rámci první či druhé výzvy, nová registrace není nutná

-       Novinky oproti I. a II. výzvě:

·       Čestné prohlášení pronajímatele již nemusí mít úředně ověřený podpis

·       Nebude se posuzovat spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek (limitem však stále zůstává, že fyzická osoba (FO) nájemce a pronajímatele nesmí být totožná)

·       Nově budou mj. oprávněnými žadateli provozovny, které měly doposud výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb (usnesení vlády č. 1376 v bodech I. 1. a) až I. 1. af)) – Avšak tyto provozovny MUSÍ prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí 2020 oproti 4. čtvrtletí 2019 alespoň o 66 %

-       Kdo tedy může žádat:

·      Podnikatel - FO nebo PO vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem

·      V rozhodném období (říjen–prosinec) užíval provozovnu, která NENÍ v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy platné a účinné v rozhodném období (nájemní vztah žadatele k provozovně byl platný před 01. 10. 2020)

·      Žadateli byla na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. 12. 2020 zakázána činnost NEBO žadateli klesly u provozoven v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. 12. 2020 tržby oproti samému období roku 2019 o 66 %

 

 

 

 

 

Aktualizováno 09. 02. 2021

NB