Balíček daňových změn

Daňová ztráta

-       Nově bude moci poplatník uplatnit daňovou ztrátu i ve dvou bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích nebo v období, za které se podává daňové přiznání.

-       Ztrátu je možné uplatnit jak ve zdaňovacím období, tak v účetním období, které není zdaňovacím, ale podává se za něj daňové přiznání s tím, že do limitu dvou zpětných období jsou započítávána pouze celá zdaňovací období.

Podmínky:

-       poprvé lze ztrátu uplatnit zpětně za období, které skončí ode dne 30. června 2020 (hospodářský rok)

-       za zdaňovací období 2020 nemusí poplatník čekat až na podání daňového přiznání, ale ztrátu může odborně odhadnout a na tomto základě podat dodatečné přiznání, ale pouze za bezprostředně předcházející období, což je momentálně rok 2019,

-       uplatnit ztrátu za období 2018 bude možné až po podání přiznání za období 2020,

-       ztrátu bude možné uplatnit podáním dodatečného přiznání,

-       na základě podaného dodatečného přiznání (např. za rok 2019) vznikne přeplatek na dani, který bude vrácen standardně (žádost o vrácení přeplatku)

Prodloužení prekluzní lhůty pro stanovení daně

-       jedná se o dobu, kdy může správce daně kontrolovat ztrátový rok

-       momentálně se jedná o prekluzivní lhůtu osm let (pět let možnost uplatnění ztráty a tři roky jako standardní lhůta pro stanovení daně posledního pátého roku)

-       nutno dodat, že se nemusí nejednat o faktické uplatnění ztráty, stačí pouze možnost

-       pro korigování tohoto stavu byl zaveden nový institutu vzdání se práva uplatnění daňové ztráty

-       práva se poplatník může vzdát ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, ve kterém ztráta vznikla

Poplatník může volit

-       Vzdát se práva uplatnit ztrátu zpětně

Poplatník bude moci uplatnit ztrátu v následujících obdobích - nedojde k prodloužení prekluzivní lhůty u předchozích dvou období.

-       Vzdát se práva uplatnit ztrátu v následujících obdobích

Poplatník bude moci ztrátu uplatnit zpětně - nedojde k prodloužení prekluzivní lhůty v následujících obdobích.

-       Nevzdání se tohoto práva.

Poplatník může ztrátu uplatňovat zpětně i do budoucna, pak ale dojde k významnému prodloužení prekluzivní lhůty zpětných i budoucích období

Silniční daň

-       Daň se sníží o 25 % u vozidel s hmotností vyšší než 3,5 tuny

-       Pokud poplatník nevyužil tzv. „generálního pardonu“ (odložení povinnosti platit zálohy na silniční daň) a zaplatil zálohu v původní výši, použije se rozdíl mezi starou a novou výší k zaplacení zbývajících záloh v tomto roce

Spotřební daně

-       Zkrácení doby mezi okamžikem vzniku nároku na vrácení daně ze zelené nafty a připsáním přeplatku na příslušný běžný účet

-       Ze stávajících 60 kalendářních dnů po vyměření nebo doměření nároku na vrácení daně na:

·      40 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání, v případech, kdy se výsledek vyměření nebo doměření neoznamuje, nebo 

·      15 kalendářních dnů ode dne oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru v ostatních případech (daň se odchyluje od daně tvrzené nebo byl zahájen postup k odstranění pochybností nebo byla zahájena daňová kontrola). 

Snížení sazby DPH

-       Sazba se snižuje z nynějších 15 % na 10 %

-       Jedná se o: ubytovací služby, vstupné na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště a do saun a dalších podobných zařízení

Obce

-       Obce budou mít možnost na základě obecně závazné vyhlášky osvobodit o daně z nemovitých věcí nově i v případě pandemií, krizových opatření nebo průmyslových havárií

-       Osvobození bude možné uskutečnit i zpětně

 

Zdroj:

-      Poslanecká sněmovna - předpis 299/2020 Sb.