COVID - Nájemné

-      Kdo může požádat:

·       FO nebo PO, která vykonává podnikatelskou činnost

·       Tato osoba užívá provozovnu k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb, a to na základě nájemní smlouvy (uzavřená před 13. březnem 2020)

·       Z důvodů spojených s COVID-19 byl této osobě zakázán maloobchodní prodej nebo poskytování služeb

·       Není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostoru provozovny 

-      Podmínky pro provozovny v nestátním objektu:

·       Pronajímatel poskytne slevu alespoň ve výši 30 % rozhodného nájemného

·       Žadatel musí uhradit 50 % rozhodného nájemného před podáním žádosti

·       Pokud došlo k odložení nájemného žadatelem je podmínka splněna dojde-li k úhradě alespoň 50 % rozhodného nájemného, a to nejpozději den před podáním žádosti

·       Výše podpory je 50 % z rozhodného nájemného

-      Podmínky pro provozovny ve státním objektu:

·       V tomto případě je provozovna situována v nemovitosti v majetku státu, nelze poskytnout slevu 30 % z nájemného

·       Žadatel musí uhradit 80 % rozhodného nájemného před podáním žádosti

·       Pokud došlo k odložení nájemného žadatelem je podmínka splněna dojde-li k úhradě alespoň 80 % rozhodného nájemného, a to nejpozději den před podáním žádosti

·       Výše podpory je 80 % z rozhodného nájemného

-      Nutno doložit:

·       Čestné prohlášení žadatele, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky

·       Čestné prohlášení pronajímatele, že danou provozovnu pronajímá a že poskytl nájemci slevu (ověřené čestné prohlášení do systému vloží žadatel)

·       Doklad o úhradě nájemného za leden a únor 2020, NEBO pokud v den podání žádosti nedojde ke lhůtě splatnosti za leden a únor, postačí doklad o uhrazeném nájemném za říjen, listopad a prosinec 2019

·       V případě, že byla nájemní smlouvy uzavřena po 31. lednu 2020, je nutné doložit doklad o úhradě poměrné části nájmu, a to od jeho uzavření do 13. března 2020

·       Doklad o úhradě rozhodného nájemného alespoň ve výši požadované podpory

-      Žádat o podporu bude možné již od 26. června 2020 a to za období od 1. dubna      2020 do 30. červen 2020

-      Žádost k dispozici zde

-      Infografika zde