Novela z. o zaměstnanosti č. 1025 - Kurzarbeit

-       Jde o nástroj, který by měl volně navázat na program Antivirus

-       Cílem je ukotvit do zákona o zaměstnanosti nový institut – podporu v době částečné zaměstnanosti (PvČR)

-       Vláda ho aktivuje dojde-li k závažným hospodářským potížím (živelná pohroma, epidemie, kyberútok atd.)

-       Vláda může po projednání parametrů s Tripartitou nastartovat Kurzarbeit, buď plošně pro celou ČR, regionálně, nebo jen pro určité odvětví

-       Spuštění Kurzarbeitu zajistí:

·      zaměstnanec nepřijde o příjem, jelikož bude i nadále zaměstnán

·      pokles mzdových nákladů pro zaměstnavatele v souvislosti s náhradou mzdy

·      vůči státu nebudou vznikat náklady v rámci nezaměstnanosti

·      bude udržena domácí spotřeba stimulující hospodářský růst

-       Toto opatření má sloužit k řešení přechodných hospodářských potíží ne k umělému udržování neperspektivních pracovních míst

-       Podmínky pro zaměstnavatele:

·      rozsah překážek v práci musí být v průměru v rozsahu 20 % až 80 % stanovené pracovní doby

·      podporu budou moci využívat pouze stálí zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele pracují nejméně 3 měsíce a smlouvu mají na dobu neurčitou

·      sídlo společnosti se nesmí nacházet v daňových rájích

-       Podpora pro zaměstnance:

·       podpora bude ve výši 70 % předcházejícího čistého výdělku zaměstnance

·       nejvýše však na úrovni průměrné mzdy

·       podporu bude možné pobírat maximálně 12 měsíců a lze ji vyčerpat v období 24 měsíců od podání oznámení týkajícího se jejího poskytnutí

·       zaměstnanec má nárok na další PvČZ v rámci pracovního poměru u jednoho zaměstnavatele nejdříve po 3 letech od ukončení předchozího PvČZ

-       PvČZ bude zaměstnancům poskytovat Úřad práce ČR a to prostřednictvím jejich zaměstnavatele

-       Žádost bude předkládat zaměstnavatel a bude mít povinnost Úřadu práce předkládat měsíční přehled nároku na PvČZ u jednotlivých zaměstnanců

-       Pojistné na sociální zabezpečení

·       Pojistné bude zaměstnavatel odvádět z PvČZ

·       O tuto podporu si navýší svůj vyměřovací základ 

·       Podpora se započte do vyměřovacího základu zaměstnavatele v kalendářním měsíci, v němž ji zaměstnavatel obdrží od Úřadu práce ČR

·       Pojistné bude splatné do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude podpora obdržena od Úřadu práce ČR

-       Zdravotní pojištění

·      Pojištění bude odváděno z průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance

·      Třetinu doplatku za neodpracovaný čas by hradil zaměstnance, zbývající dvě třetiny zaměstnavatel

 

Momentálně příprava na 2. čtení v PS dne 20.10. 2020