Program Antivirus - režim C

Antivirus - režim C

- Jedná se o odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění, které platí zaměstnavatelé

- Celkem jde o 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnance

- Období pro uplatnění režimu C je od června 2020 do srpna 2020

- Není potřeba podávat žádost, pouze v měsíčním výkazu oznámí České správě sociálního zabezpečení snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné

Podmínky:

- Zaměstnavatel zaměstnává nejvýše 50 zaměstnanců, kteří jsou účastni na nemocenském pojištění

- Zaměstnavatel nepropustí více jak 10 % zaměstnanců

- Zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020

- Zaměstnavatel dále musí zaplatit pojistně za zaměstnance včas

- Dále NESMÍ čerpat v příslušném měsíci prostředky z programu Antivirus v režimu B

Podmínky se budou posuzovat za každý měsíc jednotlivě!

Nárok na prominutí pojistného nemá:

- zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce,

- poskytovatel zdravotních služeb – jehož služby jsou alespoň z části hrazeny z veřejného zdravotního rozpočtu (pokud je zde nárok na kompenzaci nákladů a výpadku v poskytování hrazených služeb v důsledku COVID-19)

- pokud zaměstnavatel nebyl ke dni 1. 6. 2020 daňovým rezidentem (ČR, jiného členského státu EU)

Pro odpočet vyměřovacích základů platí dvě výjimky:

- V případě, že je vyměřovací základ pro jednoho zaměstnance vyšší než 52 253 Kč – tj. více než 1,5násobek průměrné mzdy 

- V případě vyměřovacího základu zaměstnance, kterému dal zaměstnavatel výpověď dle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce

- Zaměstnavatel, který již podal přehled za měsíc červen – srpen, již NEMŮŽE dodatečně uplatnit prominutí pojistného nebo opravit výši vyměřovacích základů

 

Odklad pojistného

- Na odklad pojistného má nárok každý zaměstnavatel

- I zde se jedná o 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnance

- Dá se uplatnit na pojistném za květen až červenec 2020

- V tomto případě nejde o prominutí pojistného, ale pouze o jeho odložení

- Výhodou je snížení penále o 80 %

- Znamená to, že zaměstnavatel po uplynutí odkladu bude nucen zaplatit pojistné za odložené měsíce + 20 % penále

- Jedinou podmínkou je, že zaměstnavatel nesmí být v době odkladu dlužníkem u České správy sociálního zabezpečení