Program Antivirus - režim C

Antivirus - režim C

·      Jedná se o odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění, které platí zaměstnavatelé

·      Celkem jde o 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnance

·      Období pro uplatnění režimu C je od června 2020 do srpna 2020

·      Není potřeba podávat žádost, pouze v měsíčním výkazu oznámí České správě sociálního zabezpečení snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné

·      Podmínky:

o   Zaměstnavatel zaměstnává nejvýše 50 zaměstnanců, kteří jsou účastni na nemocenském pojištění

o   Zaměstnavatel nepropustí více jak 10 % zaměstnanců

o   Zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020

o   Zaměstnavatel dále musí zaplatit pojistně za zaměstnance včas

o   Dále NESMÍ čerpat v příslušném měsíci prostředky z programu Antivirus v režimu B

·      Podmínky se budou posuzovat za každý měsíc jednotlivě!

 

Odklad pojistného

·      Na odklad pojistného má nárok každý zaměstnavatel

·      I zde se jedná o 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnance

·      Dá se uplatnit na pojistném za květen až červenec 2020

·      V tomto případě nejde o prominutí pojistného, ale pouze o jeho odložení

·      Výhodou je snížení penále z dlužného pojistného o 80 %

·      Znamená to, že zaměstnavatel po uplynutí odkladu bude nucen zaplatit pojistné za odložené měsíce a to do 20. října 2020

·      Jedinou podmínkou je, že zaměstnavatel nesmí být v době odkladu dlužníkem u České správy sociálního zabezpečení