COVID - Kultura III.

- Ve výzvě 3.1 v programu týkající se OSVČ se žádosti mohou podávat od 15. 02. 2021 do 30. 04. 2021 

- Ve výzvě 3.2 pro audiovizi je možné podávat žádosti od 01. 03. 2021 do 30. 04. 2021

- Žádost k dispozici zde

- Před zahájením prací v portálu je potřeba si zřídit identitu tzv. eldentitu

- Rozhodné období je od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021

Výzva 3.1 OSVČ:

      - podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, literatura

      - pro účely tohoto programu jsou rozřazeny do těchto dvou kategorií:

          - výkonní umělci a autoři (např. profesionální interpreti a autoři, herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, dramaturgové, malíři, sochaři, kurátoři výtvarného umění, umělečtí fotografové, spisovatelé, tvůrci autorských knih - ilustrátoři, autoři dramatických textů ad.),

          - odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři ad.), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění

Výzva 3.2 Audiovize:

      - podpory pro fyzické osoby podnikající – OSVČ vykonávající štábové filmové profese (A1), tvůrčí filmové profese (A2), a výkonné umělce (A3). Jedná se tedy o fyzické osoby, jejichž samostatně výdělečná činnost probíhá soustavně a dlouhodobě ve fázích vývoje a výroby audiovizuálních děl (dále jen „AVD“) (A1 a A2) nebo je realizována ve formě uměleckého výkonu (A3);

      - podpory pro právnické osoby - provozovatele kin (B1 - sedačkovné), podpory na marně vynaložené (uhrazené) náklady distribučních společností (B2) a podpory na marně vynaložené (uhrazené) náklady a neuhrazené náklady (závazky) produkčních společností (B3), kterým tyto náklady a závazky vznikly v přímé souvislosti s omezením audiovizuální výroby, distribuce a zpřístupnění AVD v kinech v období a dle specifik uvedených níže v části B1 až B3. Jedná se o subjekty, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu či dané kulturní akce byly zrušeny či přesunuty.

Forma a výše podpory:

      - ve výzvě 3.1 OSVČ se jedná o jednorázovou podpora ve výši 60 000 Kč. Subjekt může podat pouze jednu žádost o jednorázovou podporu v rámci této výzvy.

      - ve výzvě 3.2 Audiovize má jednorázová podpora pro všechny žadatele v kategorii A1, A2, A3 podobu jednorázového příspěvku od státu ve výši 60 tisíc Kč. A podpora poskytnutá MPO pro žadatele v kategorii B1, B2, B3 maximálně výši 5 mil. Kč pro jednoho žadatele.

- Subjekt MŮŽE předložit pouze jednu žádost na sanaci marně vynaložených a režijních výdajů a jednu žádost na jednorázovou podporu pro OSVČ v rámci tohoto programu pro podporu ve formě dotace.

- Subjekt NEMŮŽE uplatnit výdaje, které již uplatnil v první výzvě v rámci tohoto programu či v jiném dotačním či záchranném programu.

K žádosti nutno doložit:

      - dvě faktury či smlouvy dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury dle definovaných parametrů anebo

      - potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce jako doklad o umělecké / tvůrčí činnosti.

 

 

 

 

 

Aktualizováno 28. 03. 2021

NB