COVID - Nájemné III.

Příspěvek 50 % rozhodného nájemného za rozhodné období říjen, listopad a prosinec 2020

- Žádosti je možné podávat od 05. 02. 2021, 09:00 hod. do 08. 04. 2021

- Žádost zde

- Sleva na nájemné ze strany pronajímatele není požadována

- Dotace bude vyplacena po uhrazení alespoň 50 % nájemného pronajímateli

- Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele

- I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši € 1,8 mil.

- Pokud žadatel byl registrován v rámci první či druhé výzvy, nová registrace není nutná

- Novinky oproti I. a II. výzvě:

       - Čestné prohlášení pronajímatele již nemusí mít úředně ověřený podpis

       - Nebude se posuzovat spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek (limitem však stále zůstává, že fyzická osoba (FO) nájemce a pronajímatele nesmí být totožná)

       - Nově budou mj. oprávněnými žadateli provozovny, které měly doposud výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb (usnesení vlády č. 1376 v bodech I. 1. a) až I. 1. af)) – Avšak tyto provozovny MUSÍ prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí 2020 oproti 4. čtvrtletí 2019 alespoň o 66 %

Kdo tedy může žádat:

      - Podnikatel - FO nebo PO vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem

      - V rozhodném období (říjen–prosinec) užíval provozovnu, která NENÍ v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy platné a účinné v rozhodném období (nájemní vztah žadatele k provozovně byl platný před 01. 10. 2020)

      - Žadateli byla na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. 12. 2020 zakázána činnost NEBO žadateli klesly u provozoven v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. 12. 2020 tržby oproti samému období roku 2019 o 66 %

 

 

 

 

 

Aktualizováno 16. 03. 2021

NB