Krizové ošetřovné

-      Zvýšení krizového ošetřovného ze 70% na 80% denního vyměřovacího základu

-      Během měsíce května 2021 dojde k doplatku ošetřovného ode dne 01. 03. 2021

-      Nově je rozšířený i okruh příjemců ošetřovného:

         - Od 1. 3. 2021 má nárok také zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o nezaopatřené dítě starší 9 let se speciálními vzdělávacími potřebami, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za účelem stanovení podpůrných opatření pro jeho vzdělávání (nutné potvrzení ze školy)

         -  Od 30. 4. 2021 se rozšiřuje okruh osob, které mohou čerpat ošetřovné, o příbuzné v linii přímé (např. rodiče, prarodiče) nebo linii vedlejší (např. sestra nebo bratr matky či otce dítěte), kteří nemohou vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o:

                - dítě mladší 10 let, které nemůže docházet do školy, mateřské školy či obdobného zařízení (dětská skupina, školička apod.);

                - nezaopatřené dítě (nejdéle do 26. let věku) které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost);

                - osobu závislou na péči jiné osoby při uzavření denního, týdenního stacionáře a obdobného zařízení, jehož služby využívá, a to bez věkového omezení u této osoby;

                - děti a osoby uvedené v předchozích bodech pro nařízenou karanténu;

                - nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami , jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem

-      Nárok na ošetřovné prozatím do 11. 04. 2021

-      Žádost k dispozici zde

-      Dle usnesení vlády je zákaz osobní přítomnosti všech dětí škol a předškoolních zařízení:

         - pro žáky od 3. tříd nepřetržitě od 21. 12. 2020

         - pro žáky 1. a 2.. tříd od 01. 03. 2021

         - pro děti navštěvující všechny typy předškolních zařízení také od 01. 03. 2021

-      Dle rozhodnutí vlády je provoz základních škol dle školského zákona omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků základních škol, s VÝJIMKOU:

         - základní školy při zdravotnickém zařízení;

         - škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

         - mateřských škol při zdravotnickém zařízení;

         - individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce).

-      Nárok na ošetřovné vzniká následovně:

         - od 01. 03. 2021 do 21. 03. 2021 JE nárok na poskytnutí ošetřovného při péči o dítě mladší 10 let, nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I., jemuž byla usnesením vlády zakázána osobní přítomnost ve škole;

         - ošetřovné nenáleží v období vyhlášených jarních prázdnin, jejichž termín je pro jednotlivé okresy vyhlášen individuálně, dále pak za den velikonočních prázdnin, který připadá na čtvrtek 01. 04. 2021;

         - u dětí navštěvujících předškolní zařízení se ošetřovné poskytuje i po dobu školních prázdnin (školní prázdniny se pro předškolní zařízení nevyhlašují);

            - nárok na poskytování ošetřovného je, pokud dítě dosáhlo 10 let dne 22. 12. 2020 a později, protože uzavření 3. a vyšších tříd platí nepřetržitě od 21. 12. 2020 (tzn. podmínku, že dne 21. 12. 2020 je dítě mladší 10 let).

-      Pokud zaměstnanec uplatnil nárok na ošetřovné od 21. 12. 2020, vyplní opět za březen 2021 „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ se stejným číslem na tiskopisech a předá zaměstnavateli

-      Zaměstnanec, který bude nově uplatňovat ošetřovné na dítě z důvodu uzavření 1. a 2. tříd a předškolních zařízení vyplňuje formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“, na kterém uvede křížek u „Nová žádost“ a vygeneruje číslo žádosti a vyplněný formulář předá zaměstnavateli

-      Bude se obecně počítat (nejdříve) od 14. 10. 2020, tedy od plošného uzavření škol

-      Pokud zaměstnanec začal čerpat ošetřovné před 14. 10. 2020, dostane za předchozí dny 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu (od 05. 10. 2020) nebo standardních 60 % (před 05. 10. 2020). 

-      Na ošetřovném se mohou 2 osoby střídat po dnech (rodiče) - nesmí však se vystřídat v jednom dni. 

-      Nebude se vyžadovat potvrzení školy o jejím uzavření -> toto potvrzení nahradí čestné prohlášení pojištěnce o tom, že musí o dítě pečovat na základě mimořádné situace vyhlášené Vládou

-      Krizové ošetřovné není podmíněné nouzovým stavem

-      Ošetřovné bude trvat po celou dobu mimořádného stavu, nejdéle však do 30. 06. 2021

 

 

 

 

Aktualizováno 30. 04. 2021

NB