Velký liberační balíček

-       Jedná se o odložení daňových povinností podnikatelům, kterým byla bezprostředně omezena jejich činnost na základě vládních opatření

-       Jmenovitě se nově jedná o ODKLAD všech úhrad DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu

-       Dojde tedy k odložení splatnosti DPH za III. čtvrtletí a za měsíc září, a to do 31. 12. 2020

-       Jedná se „pouze“ o prominutí úroků za pozdě zaplacenou daň nikoli o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (je tedy nutné daňové přiznání i kontrolní hlášení podat v zákonné lhůtě)

-       Dále nemusí být hrazeny letošní zálohy na daň silniční (všechny daňové povinnosti za rok 2020 musí být uhrazeny do konce ledna 2021)

-       A v neposlední řadě je zrušena záloha na daň z příjmů FO či PO k 15. 12. 2020

-       Poplatník musí pouze zaslat Finanční správě oznámení, že splňuje podmínky generálního pardonu ministryně financí

-       Jedná se o tyto obory:

·      provozování restauračních zařízení a barů;

·      provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték;

·      pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení;

·      pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin;

·      provozování cirkusů a varieté;

·      pořádání poutí a podobných tradičních akcí;

·      pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí;

·      pořádání veletrhů;

·      provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení;

·      provozování zoologických zahrad;

·      provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií;

·      nově i oblast maloobchodu a služeb, na které dolehla nejnovější vládní opatření.

-       Ministerstvo financí vyzývá poplatníky, aby využívali i dalších podpor z předchozích liberačního balíčku z jara 2020, které zůstávají v platnosti, nebo které budou prodlouženy, aby pokryly i momentální tíživou situaci

-       Platí pro všechny subjekty, které prokáží důvody související s koronavirem (např. onemocnění či karanténa účetní)

·      plošném prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad, jedná se zejména o tyto situace:

o      prominutí úroku z prodlení;

o      prominutí úroku z posečkané částky;

o      prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení;

o      vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku;

o      potvrzení bezdlužnosti.

·      plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince, jedná se zejména o tyto situace:

o   bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.);

o   bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce;

o   bezúplatné dodání zboží zdravotníkům;

o   bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb.

-       Lze využít i nejčastější individuální nástroje:

·      možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky;

·      možnost požadovat snížení či zrušení záloh;

·      možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav;

·      možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

-       Dále se doporučuje využít uplatnění daňové ztráty zpětně, pokud poplatník již v tento moment očekává za rok 2020 daňovou ztrátu

 

 

 

 

Aktualizováno 08. 02. 2021

NB