COVID – Nepokryté náklady – Výzva 3

MPO vydalo 10. 12. 2021 novou výzvu programu COVID – Nepokryté náklady

Vyhlášení výzvy 3 je plánováno po skončení rozhodného období, tj. po 31. 12. 2021

 • Rozhodné období je od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021. (pokud u mikropodniku poklesl obrat o 80 % za 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 oproti stejnému období roku 2019 (2018), může si tento mikropodnik zvolit Rozhodné období 1.7. -31. 12. 2021) 
 • Srovnávací období je 1. 11. 2019 – 31. 12. 2019 nebo 1. 11. 2018 – 31. 12. 2018. 
 • Výsledky hospodaření budou prokazovány upraveným výkazem zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky na Rozhodné období. 
 • Nepokrytými náklady se rozumí ztráta snížená o dotace poskytnuté žadateli 
 • Mikropodnikem se rozumí podnik, který za poslední uzavřené účetní období zaměstnával méně než 10 osob a jeho roční obrat nepřesahoval 2 mil. EUR. Podnikem si myslí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na právní formu 

Oprávněný žadatel 

 • je podnik, fyzická nebo právnická osoba 
 • podnikatelský subjekt doloží pokles obratu alespoň o 30 % Rozhodného období oproti srovnávacímu období 
 • podnikatelský subjekt se v rozhodném období nachází ve ztrátě 
 • nebyl podnikem v obtížích, úpadku, exekuci, likvidaci, nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba 
 • nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím 

Podmínky Výzvy 3 

 • podpora je poskytována na fixní náklady 
 • podpora spadá do Dočasného rámce Evropské unie 
 • podpora se poskytuje do 30. 6. 2022 
 • příjemce podpory je povinen 10 let uchovávat dokumentaci a po stejnou dobu umožnit provedení kontroly v plném rozsahu poskytovateli podpory 
 • není možné kombinovat s jinými podpůrnými programy COVID 2021. Podporu typu Antivirus či kompenzační bonus se nevylučuje 

Forma a stanovení výše podpory 

 • poskytuje se formou dotace 
 • v případě poklesu obratu o 30 % ale méně než 50 %, činí výše podpory 40 % nepokrytých nákladů 
 • v případě poklesu obratu o 50 %, ale méně než 70 %, činí výše podpory 70 % nepokrytých nákladů 
 • v případě poklesu obratu mikropodniku o 80 %, činí výše podpory 90 % nepokrytých nákladů 
 • podpora se poskytuje ve výši max. 30 mil. Kč na jednoho žadatele 

 

Více ZDE

 

21. 12. 2021

Anna Prčková