Kompenzační bonus 2022

Nový kompenzační bonus vyšel dne 15. 12. 2021 pod číslem 518ú2021 Sb.

Kdo může žádat:

  • osoba samostatně výdělečně činná
  • společník s. r. o.

- s. r. o. má nejvýše 2 společníky nebo společníky, kteří jsou členy jedné rodiny

- s. r. o. nesmí být v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem podle zákona o DPH

- obrat s. r. o. za 2 skončené zdaňovací období překročil částku 120 tis. Kč

-. s. r. o. bylo k 22. 11. 2021 daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu EU

- v případě, že je fyzická osoba společníkem více s. r. o., posuzuje se splnění podmínek ke vztahu každé společnosti samostatně (obdrží max. podporu za všechny s. r. o.)

  • osoba vykonávající práce na základě DPP a DPČ

- osoba musí být alespoň 3 kalendářní měsíce v rozhodném období účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec

Rozhodné období je od 1. června 2021 do 31. října 2021.

Pokles příjmů v bonusovém období je 30 % nebo vyšší v porovnání s průměrem ze srovnávacího období. 

Srovnávací období jsou 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce, které si subjekt zvolí z rozhodného období nebo období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 při sezónní činnosti

Kompenzační bonus nelze kombinovat s:

  • podporou v nezaměstnanosti
  • jinou podporu, související se zmírněním následků výskytu COVID-19 s výjimkou programu Antivirus a podpory sloužící k úhradě nájemného
  • u společníka s r. o. nelze pokud:

- s. r. o. obdržela podporu, související se zmírněním následků výskytu COVID-19 s výjimkou programu Antivirus a podpory sloužící k úhradě nájemného

- z důvodu zaměstnání společníka a na jeho mzdu je použit program Antivirus

Výše kompenzačního bonusu je ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Částka nesmí překročit za den limitní částku, která je denní průměrný příjem ve srovnávacím období. případě nařízené karantény nebo izolace je výše bonusu 500 Kč denně.

V případě dohodářů je výše 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Prvním bonusovým obdobím je 22. listopad 2021 – 31. prosince 2021.

Druhým bonusovým obdobím je 1. ledna 2022 – 31. ledna 2022.

K žádosti se bude dokládat čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek.

Žádost lze podat do dvou měsíců po skončení bonusového období.

 

21. 12. 2021

Anna Prčková