Program COVID - Nepokryté náklady

- Žádosti je možné podávat od 19. 04. 2021 od 09:00 hod. do 19. 07. 2021

- Žádost k dispozici zde

- Podpora bude vyplácena od 11. 01. 2021 zpětně

- Rozhodné období (= Srovnávané období) je od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2021

- Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR

- Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele

- Podporu NEBUDE možné kombinovat s Programem COVID - 2021 Kompenzačním bonusem 2021, naopak kombinovat BUDE možné s program Antivirus a další sektorové programy (například COVID - Kultura, COVID - Ubytování), přičemž výše těchto podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet dotace

Kdo může žádat

- FO nebo PO

- Žadatel musí vykonávat podnikatelskou činnost

- Žadatel, kterému v důsledku pandemie v rozhodném období poklesl obrat v rámci podnikatelské činnosti minimálně o 50 %. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (resp. stal se osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020. V odůvodněných případech si žadatel může zvolit jako srovnávací období např. kterékoliv 3 po sobě jdoucí měsíce od října 2019 do konce roku 2020 (viz bod 5.1 Výzvy)

- Žadatel musí prokázat ztrátu v rámci rozhodného období, sníženou o poskytnuté dotace (dle bodu 3.1 Dočasného rámce, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na způsobilé výdaje, a prokazované podle podmínek stanovených ve Výzvě)

Co je potřeba doložit k žádosti?

- Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období (sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy)

- Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnatelnému období (sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy)

- Přehled veškerých dotací a prostředků (sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy)

 

 

 

Aktualizováno 05. 04. 2021

NB