Program COVID - 2021

- Podpora bude vyplácena zpětně od 11. 01. 2021 do 09. 05. 2021 (celkem 119 dní)

- Žádosti je možné podávat od 12. 04. 2021 od 09:00 hod. do 02. 06. 2021 do 16:00 hod.

- Žádost k dispozici zde

- Rozhodné období (= Srovnávané období) od 11. ledna 2021 do 9. května 2021. V případě žadatelů, kteří čerpali podporu z programu COVID - Ubytování II, se z důvodu zamezení souběhu podpory za rozhodné období považuje 23. ledna 2021 až 31. března 2021

- Jedná se o dotaci na provozní náklady ve výši 500 Kč na den (rozhodného období) a zaměstnance v pracovním poměru vč. spolupracujících osob a jednatelů (osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.)

- Pokud měl žadatel k 11. lednu 2021 méně než 3 zaměstnance vyjádřené jako FTE, stanoví se podpora ve výši až 1 500 Kč na den

- V případě zaměstnanců na částečný či zkrácený úvazek si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek (např. pokud zaměstnává deset lidí na poloviční úvazek, bude výpočet 10 x 0,5 x 500, tedy může žádat o 2500 Kč na den)

Kdo může žádat

- FO, PO nebo příspěvková organizace

- V případě příspěvkové organizace musí platit, že za srovnávací období pocházelo alespoň 50 % celkových výnosů z podnikatelské činnosti

- Žadatel musí vykonávat podnikatelskou činnost

- V důsledku pandemie poklesly žadateli tržby alespoň o 50 % za rozhodné období oproti srovnávacímu období (tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 28. února 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období 1. ledna 2019 až 28. února 2019 nebo 1. ledna 2020 až 29. února 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce v roce 2020)

- Žadatel má alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE)

Podmínky pro žadatele (obdobné jako u všech COVID programů) např.:

- podnik nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích;

- není v likvidaci;

- nemá žádné nedoplatky po splatnosti vůči státnímu rozpočtu;

- nebylo rozhodnuto o jeho úpadku apod. (více podmínek zde).

- Tento program je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady

- Firmy si budou moci vybrat, která z variant je pro ně výhodnější

- Podporu NENÍ možné kombinovat s Kompenzačním bonusem 2021, s programem COVID - Nepokryté náklady a ostatními programy, VÝJIMKU bude mít pouze program Antivirus

- V případě, že subjekt o Kompenzační bonus 2021 zažádal (období leden a únor 2021), může žádat o podporu v programu COVID 2021, avšak pokud mu bude schválena, musí bezodkladně informovat správce bonusu a požádat o zastavení řízení o žádosti o Kompenzačním bonusu 2021

Co je potřeba doložit k žádosti?

- V ideální případě nic a bude stačit pouze žádost obsahující čestné prohlášení, které je přímo součástí

- Pokud nepodává žádost osoba oprávněná jednat za společnost, dokládat bude elektronicky podepsanou (nebo ověřenou) plnou moc

- Doložit bude třeba také případ, kdy uváděný zaměstnanec nebude ověřen automatickou kontrolou, že byl k rozhodnému datu přihlášen k platbě pojistného na ČSSZ. Žadatel má v takovém případě možnost doložit, že zaměstnanec nahlášen byl, jen v seznamu ČSSZ k danému datu ještě nebyl evidován

 

 

 

Aktualizováno 04. 06. 2021

NB