Program COVID - Nepokryté náklady - Výzva 2

- Rozhodné období je 01. 04. 2021 až 31. 05. 2021, v případě, že žadatel splňuje podmínku poklesu obratu POUZE za měsíc DUBEN 2021, může si jako Rozhodné období zvolit pouze období od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021

- Jako Srovnávací období si žadatel zvolí stejné období roku 2019 (tedy buď duben 2019 nebo duben až květen 2019)

- Žádosti je možné podávat od 28. 06. 2021 od 09:00 hod. do 13. 09. 2021 

- Žádost k dispozici zde

- Stejně jako v případě Výzvy 1 je výše podpory 60 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR

Podpora je poskytována do maximální výše 15 mil. Kč na jednoho žadatele za Rozhodné období od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021, NEBO 25 mil. Kč na jednoho žadatele v případě Rozhodného období od 01. 04. 2021 do 31. 05. 2021

- I v rámci této Výzvy 2 je žadatel povinen přiznat i očekávané dotace a podpory, dále je žadatel povinen zahrnout odpovídající část podpory z programu Antivirus

 - Pokud žadatel do 09. 05. 2021 žádá o podporu v rámci programu COVID - 2021, může si posléze zažádat o podporu z programu COVID - Nepokryté náklady - Výzva 2. Poté platí, že poměrná část vyplacená žadateli v programu COVID - 2021 bude snižovat základ pro výpočet výsledné výše dotace v programu COVID - Nepokryté náklady - Výzva 2

Oprávněný žadatel

- FO nebo PO

V Rozhodném období mu poklesl obrat minimálně o 50 % oproti stejnému období roku 2019.

- Žadatel, který vznikl nebo zahájil svou podnikatelskou činnost (případně se stal OSVČ) až po 01. 04. 2019, či žadatel, jehož podnikatelská činnost byla v průběhu Rozhodného období utlumena v důsledku relevantní skutečnosti*, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce od 01. 04. 2019 do konce roku 2020.

- V případě, že si žadatel zvolí jako Rozhodné období POUZE duben 2021 a vznikl nebo zahájil svou podnikatelskou činnost (případně se stal OSVČ) až po 01. 04. 2019, či byla jeho podnikatelská činnost v Rozhodném období utlumena v důsledku relevantní skutečnosti*, pak si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv měsíc od 01. 04. 2019 do konce roku 2020.

(*Relevantní skutečností může být zejména: mateřská dovolená, doba čerpání rodičovského příspěvku, přerušení provozování živnosti z důvodu dlouhodobé nemoci či jiné podobné překážky)

- Další podmínky naleznete zde (Článek 5)

Co je potřeba splnit, aby byla podpora přiznána

- Pokles obratu o minimálně 50 % 

- Žadatel také musí prokázat za Rozhodné období ztrátu (nepokryté náklady) sníženou o dotace, které mu byly poskytnuty

Co je nutné doložit 

- Upravený výkaz zisku a ztráty za Rozhodné období (sestavený dle požadavků v Příloze 2 Výzvy 2)

- Výkaz o poklesu obratu v Rozhodném období oproti Srovnávacímu období (sestavený dle požadavků v Příloze 2 Výzvy 2)

Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za Rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech (sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy 2)

Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2 - generuje se přímo z údajů v systému AIS MPO

- Více informací naleznete zde - včetně tabulek a vysvětlujících informací (viz "Přílohy ke stažení" úplně dole na stránce)

 

 

 

 

Aktualizováno 14. 06. 2021

NB