Novinky MF ČR

Novinky RSS ze sekcí Finanční správa, Daně, Daňové tiskopisy, Daně elektronicky, Mezinárodní spolupráce.

Spojená verze novely zákona o daních z příjmů v rámci tzv. novely zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu s vyznačením změn

Bezprostředně po přijetí tzv. konsolidačního balíčku (zákon č. 349/2023 Sb.) byly v rámci novely některých zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří (zákon č. 462/2023 Sb.) přijaty další úpravy v oblasti daní z příjmů vztahující se zejména k podpoře zajištění na stáří či uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Pro snadnější orientaci v novelizovaných ustanoveních Generální finanční ředitelství zveřejňuje materiál zpracovaný Ministerstvem financí ČR - spojenou verzi novely zákona o daních z příjmů v rámci zákona č. 462/2023 Sb. s vyznačením změn v důsledku přijatých pozměňovacích návrhů.

29. 2. 2024

Finanční správa v březnu poradí s daňovým přiznáním po telefonu i osobně v terénu

Na podání přiznání k dani z příjmů v listinné (papírové) podobě je letos čas do úterý 2. dubna, na elektronické podání do 2. května. Ti, kterým přiznání podává daňový poradce, a také povinně auditované firmy mají čas až do 1. července. V loňském roce bylo podáno rekordních 2 888 941 přiznání, z toho 66 % elektronicky. Letos bylo k 26. únoru podáno zhruba 260 tisíc přiznání, 70 % elektronicky. Zejména fyzickým osobám v posledním únorovém týdnu a v průběhu března pomohou s vyplněním a podáním přiznání pracovníci finančních úřadů na celkem 490 naplánovaných výjezdech do 159 obcí, zejména do těch, kde bylo loni zrušeno kamenné pracoviště finančního úřadu. Od 4. března 2024 spustí finanční správa konzultační telefonní infolinky ve všech krajích a na konci března budou prodlouženy úřední hodiny podatelen.

26. 2. 2024

Česko předsedá mezinárodní spolupráci v boji proti daňovým podvodům

Generální finanční ředitelství získalo prestižní předsednictví ve skupině pro pokročilou mezinárodní správní spolupráci ustanovené pod Evropskou komisí. Jejím cílem je zefektivňovat postupy správců daně v jednotlivých státech EU při společných či souběžných kontrolách, stejně jako při přítomnosti ve správních prostorách a na správních šetřeních ve státech EU. Pokročilé nástroje spolupráce jsou klíčové v boji s krácením daní a daňovými úniky. Díky spolupráci v rámci AIAC se v roce 2023 podařilo v ČR doměřit zkrácenou daň ve výši 1,36 mil. EUR.

21. 2. 2024

Spojená verze novely zákona o daních z příjmů v rámci zákona č. 349/2023 Sb., tzv. konsolidačního balíčku s vyznačením změn

V návaznosti na přijetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, zveřejňuje Generální finanční ředitelství materiál zpracovaný Ministerstvem financí. Jedná se o spojenou verzi novely zákona o daních z příjmů v rámci zákona č. 349/2023 Sb., tzv. konsolidačního balíčku, s vyznačením změn v důsledku přijatých pozměňovacích návrhů a oprav chyb přijatých ve třetím čtení.

20. 2. 2024

Omezení provozu na Územním pracovišti v Čáslavi v úterý dne 20. 2. 2024

Z důvodu plánované sanitace vodovodního potrubí, bude v úterý dne 20. 2. 2024 omezen provoz na Územním pracovišti v Čáslavi. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny na podávání základních informací a výdej tiskopisů.

20. 2. 2024

Závazné posouzení určení sazby DPH, osvobození od daně s nárokem na odpočet daně nebo použití režimu přenesení daňové povinnosti

V návaznosti na změny sazeb daně a přeřazení některých položek zboží či služeb do jiných sazeb eviduje Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zvýšený počet žádostí o závazná posouzení. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), lze požádat GFŘ o závazné posouzení ve třech oblastech.

12. 2. 2024

Upozornění na technické problémy portálu MOJE daně u kontrolních hlášení

Aktuálně: Portál MOJE daně a systém kontrolních hlášení je od 14. 2. plně funkční a v provozu.

10. 2. 2024

Praktická informace pro dodavatele Liberty Ostrava, kteří mohou být nepříznivě ovlivněni aktuální situací této společnosti

Finanční správa sleduje v médiích informace o vývoji situace ohledně společnosti Liberty Ostrava, která je nejen velkým zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, ale i obchodním partnerem a často většinovým nebo jediným odběratelem služeb řady menších společností v regionu. Někteří dodavatelé a obchodní partneři této společnosti se již obrátili na finanční úřady s žádostmi o radu či pomoc v obavě z toho, že v důsledku druhotné platební neschopnosti nebudou schopní řádně a včas plnit své daňové povinnosti. Finanční správa proto předkládá následující praktickou informaci, jež shrnuje možnosti dodavatelů, které jim v tomto ohledu dávají daňové předpisy.

8. 2. 2024

Metodika zdanění firemních školek coby nepeněžního benefitu

Finanční správa chce vyvrátit pochybnosti ohledně přístupu ke zdanění firemních školek, které poskytují zaměstnavatelé jako nepeněžní benefit svým zaměstnancům.

1. 2. 2024

Omezení provozu na FÚ pro Ústecký kraj dne 31. 1. 2024

Ve středu 31. 1. 2024 bude v čase mezi 14:00 - 15:00 z důvodu plánované technické údržby omezen síťový provoz na FÚ v Ústí nad Labem. Po dobu výpadku nepůjdou webové služby, částečně bude omezeno volání z lokality FÚ v Ústí nad Labem a z lokalit napojených na FÚ v Ústí nad Labem (např. centrální GSM brána, volání VoIP).

29. 1. 2024

Informace ke lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků

Generální finanční ředitelství po projednání s Ministerstvem financí vydává pro právní jistotu poplatníků daně z neočekávaných zisků informaci ke lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků s cílem publikovat východiska pro uplatňování správní praxe a předejít tím případným sporům v oblasti posuzování běhu a délky této lhůty.

26. 1. 2024

Informace GFŘ ke stanovení základu daně při změně sazeb daně z přidané hodnoty

Informace shrnuje základní pravidla a přístupy pro uplatnění DPH v případech, kdy byla přijata a zdaněna úplata před uskutečněním zdanitelného plnění (zálohová platba) a v období uskutečnění zdanitelného plnění dochází ke změně sazeb DPH.

25. 1. 2024

Změny na berňácích: konec starého IT a přátelský přístup

Autor: Jitka Vlková, Martin Ťopek | Zdroj: Hospodářské noviny | Datum: 23. 1. 2024

23. 1. 2024

Chyby se dají napravit, říká šéfka Finanční správy

Autor: Jakub Svoboda | Zdroj: Právo | Datum: 20. 1. 2024

22. 1. 2024

Paušální daň přilákala na 32 tisíc OSVČ. První záloha je splatná 20. ledna

Finanční správa aktuálně eviduje zhruba 31 900 nových oznámení o vstupu do paušální daně, 850 živnostníků pak oznámilo změnu paušálního pásma. Letos by tak mohlo své odvody vůči státu vyřizovat paušálně okolo 125 tisíc OSVČ, které musí finančnímu úřadu už 20. ledna uhradit první měsíční zálohu. Neméně zpozornět by měli pokračující paušalisté z loňského roku, kteří musí ke stejnému datu navýšit svůj trvalý měsíční příkaz na novou výši paušální zálohy. Ty se zvýšily ve všech třech pásmech.

19. 1. 2024

Informace GFŘ k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024

S účinností od 1. 1. 2024 dochází v souladu se zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, ke změnám v oblasti nároku na odpočet daně u tzv. vybraného osobního automobilu. Smyslem těchto změn je omezení výše nároku na odpočet daně u této kategorie výrobků v případech, kdy je dlouhodobým majetkem plátce DPH. Přijatá úprava je konstruovaná ve formě stanovení limitní výše částky daně na vstupu 420 000 Kč u přijatého zdanitelného plnění (vybraného osobního automobilu). V této souvislosti není podstatné, zda je vybraný osobní automobil nakoupen v tuzemsku, pořízen z jiného členského státu nebo dovezen ze třetí země.

18. 1. 2024

FS dnes oslovila přes 30 tisíc neaktivních držitelů datových schránek podnikající fyzické osoby. Důvodem je elektronické podání daňových přiznání

Na základě údajů ze svých informačních systémů oslovila finanční správa prostřednictvím emailu nebo SMS celkem 30 794 aktivně podnikajících fyzických osob, které pro komunikaci s finančním úřadem dosud nevyužily datovou schránku zřízenou ze zákona. Tomuto kroku předcházela akce, kdy pracovníci finančních úřadů v Pardubickém a Královéhradeckém kraji v listopadu telefonicky kontaktovali vybraný vzorek 435 OSVČ, aby zjistili důvod nevyužívání datové schránky a upozornili na povinnost podávat daňová přiznání elektronicky. Naprostá většina oslovených projevila zájem získat informace o přihlášení do datové schránky a povinnostech plynoucích z jejího zřízení.

18. 1. 2024

Sdělení prodejcům využívajícím online platformy

Pokud fyzická nebo právnická osoba prodává zboží, poskytuje osobní služby, pronajímá nemovitost či poskytuje dopravní prostředek prostřednictvím některé digitální platformy, je tato osoba povinna poskytnout oznamujícímu provozovateli platformy součinnost potřebnou při prověřování a zjišťování.

15. 1. 2024

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024

S účinností od 1. 1. 2024 dochází v souladu se zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, ke změnám sazeb daně.

12. 1. 2024

Zveřejnění formuláře Oznámení dle DAC7 na portálu MOJE daně

Začátkem ledna 2024 byl na portálu MOJE daně zveřejněn formulář Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem, který slouží ke splnění oznamovací povinnosti1 dle DAC7. 

8. 1. 2024

Finanční zpravodaj 1/2024

Pokyn č. GFŘ-D-63 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2023 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2023.

5. 1. 2024

Finanční úřady spouští infolinky k dani z nemovitých věcí, vyjedou do obcí pomáhat s daňovým přiznáním

Finanční správa ČR naplňuje memorandum o spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a nabídne veřejnosti nadstandardní služby při podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Od začátku ledna ve všech krajích a v 52 městech spouštíme specializované telefonní linky, na kterých se občané mohou poradit s odborníkem na daň z nemovitých věcí. Naši specialisté také v průběhu ledna vyrazí na 459 naplánovaných výjezdů do obcí, kde občanům pomohou s vyplněním a odevzdáním daňového přiznání. Poslední dva lednové týdny budou prodlouženy úřední hodiny na všech finančních úřadech.

2. 1. 2024

Tiskopisy k dani z neočekávaných zisků jsou dostupné na portálu MOJE daně

Generální finanční ředitelství informuje poplatníky daně z neočekávaných zisků, že v rámci portálu MOJE daně v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu byly zveřejněny elektronické formuláře Daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků a Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky. Součástí formulářů jsou i pokyny k jejich vyplnění.

28. 12. 2023

Omezení provozu na Územním pracovišti v Říčanech

Z důvodu havárie systému vytápění bude ve dnech 28. - 29. 12. 2023 budova Územního pracoviště v Říčanech uzavřena. Pro veřejnost je zajištěn chod podatelny v běžném rozsahu.

28. 12. 2023

Nefunkční telefonní spojení na ÚzP v Kutné Hoře a v Čáslavi

Z důvodu technické závady došlo 27. 12. 2024 na Územním pracovišti v Kutné Hoře a Územním pracovišti v Čáslavi k výpadku pevných telefonních linek. Spojení bylo obnoveno ještě týž den v odpoledních hodinách.

27. 12. 2023

Pracoviště FÚ v Kralupech nad Vltavou dne 27.12.2024 uzavřeno

Z mimořádných technických důvodů je dnes Územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou pro veřejnost uzavřeno.

27. 12. 2023

Metodická informace k zaměstnaneckým benefitům od 1. ledna 2024

V přiloženém dokumentu naleznete metodickou informaci Finanční správy ČR ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024.  Finanční správa chce vyvrátit pochybnosti ohledně přístupu ke zdanění firemních školek, které poskytují zaměstnavatelé jako nepeněžní benefit svým zaměstnancům. Jak publikovalo Ministerstvo financí České republiky, daňový režim bude vycházet z ceny obecních školek v příslušné lokalitě. Je-li obvyklá cena obecní školky v místě a čase 1 500 Kč měsíčně a zaměstnanec platí 500 Kč, do limitu pro osvobození benefitů se mu započítá 1 000 Kč. Platí-li zaměstnanec 1 500 Kč a více, do limitu se nezapočítá nic. Pro zachování právní jistoty bude v nadcházejících měsících provedena legislativně-technická úprava zákona o daních z příjmů a toto pravidlo bude v zákoně výslovně zakotveno. Tento metodický přístup budeme uplatňovat již od ledna 2024.

22. 12. 2023

Do 10. ledna se lze přihlásit, odhlásit a změnit pásmo paušální daně, vzroste výše měsíčních záloh

Pro rok 2024 mohou OSVČ dobrovolně vstoupit do paušálního režimu, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo mohou změnit výši daně za rok 2023 do středy 10. ledna 2024 včetně. Příslušné oznámení lze finančnímu úřadu doručit elektronicky, poštou i osobně na podatelnu. V paušálním režimu platí OSVČ pouze měsíční paušální zálohy namísto záloh na daň z příjmů a pojistného na důchodové a zdravotní pojištění. Výše paušálních záloh ve všech třech pásmech od ledna vzroste a je proto potřeba do 20. ledna přenastavit trvalé bankovní příkazy. V současnosti paušální daň využívá přes 102 tisíc živnostníků.  

22. 12. 2023

Zrušení plátcových pokladen od ledna 2024

Od 1. ledna 2024 bude zrušen institut plátcových pokladen, čímž dojde k přenesení práv a povinností, které dosud plnily plátcovy pokladny, na jejich zřizovatele. V praxi to znamená, že zřizovatelé jako plátci daně budou plnit povinnosti za zdaňovací období 2024 vlastním jménem a s uvedením vlastního DIČ. Opatření přinese zefektivnění kontroly plnění daňových povinností a snížení nadbytečné administrativní zátěže jak na straně plátce daně, tak na straně finančních úřadů.

20. 12. 2023

Koho se v lednu dotknou změny u daně z nemovitých věcí?

Vládní konsolidační balíček přinese od 1. ledna 2024 v oblasti daně z nemovitých věcí zvýšení sazeb daně pro všechny nemovité věci v průměru na 1,8násobek, ale také řadu dalších změn. Zpozornět by měli především majitelé garáží, stavebních pozemků, staveb pro rekreaci či uživatelé nemovitostí ve vlastnictví státu. Mnohé změny provede finanční správa sama, zhruba 100 tisícům poplatníkům ale nově vznikne povinnost podat do 31. ledna daňové přiznání.

19. 12. 2023

Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů

Konsolidační balíček vlády od ledna 2024 ruší registrační povinnost vybraných poplatníků a plátců daně z příjmů. Typicky začínající OSVČ se tak nově nebudou muset registrovat na finančním úřadě. Důvodem pro zrušení registrační povinnosti je omezení administrativní zátěže u vybraných podnikatelů.

19. 12. 2023

Provozní doba na finančních úřadech během vánočních svátků

Informujeme o úředních hodinách územních pracovišť finančních úřadů před Vánoci a během vánočních svátků. Uzavřeny budou daňové pokladny územních pracovišť, které poslední hotovost v letošním roce přijmou v pondělí 18. prosince 2023. V mezidobí bude samozřejmě nadále možné uhradit daňové povinnosti bezhotovostně z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou České pošty.

15. 12. 2023

Zkontrolujte si, jestli nemáte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024

Novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí řadu změn, které budou platit již od roku 2024. Většina poplatníků nebude muset v souvislosti s novelou zákona dělat nic, některé změny zohlední správce daně automaticky, ale v některých případech budete muset podat daňové přiznání.

12. 12. 2023

Jak se Česku daří vybírat daně? Rozhovor s generální ředitelkou Simonou Hornochovou v podcastu Agenda

Autor: Markéta Bidrmanová | Zdroj: Agenda Seznam Zprávy Byznys | Datum: 29. 11. 2023

1. 12. 2023

Omezení provozu ÚP v Brandýse nad Labem - St. Boleslavi 28. 11. 2023

Na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem - St. Boleslavi dojde v úterý 28. 11. 2023 k omezení provozu z důvodu výměny plynového kotle a s tím souvisejícím přerušením dodávky tepla a teplé vody. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny, a to v době od 8:00 do 12:00 h.

27. 11. 2023

Informace k formulářům pro daň z přidané hodnoty pro rok 2024

Kontrolní hlášení a daňové přiznání k DPH V souvislosti s připravovanou novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. konsolidačního balíčku (Sněmovní tisk 488/Senátní tisk 161) dochází ke zrušení dvou snížených sazeb DPH(15 % a 10 %), od 1. 1. 2024 by měla být účinná pouze jedna snížená sazba DPH (12 %). V důsledku toho dojde k menším úpravám elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH, týkajícím se zejména popisů vybraných položek těchto formulářů. Tyto úpravy budou předmětem aktualizace vyhlášky 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, která bude zveřejněna ve Sbírce zákonů po přijetí novely zákona o DPH. Vzhledem k dotazům veřejnosti upozorňujeme předem na následující úpravy.

23. 11. 2023

Omezení provozu na ÚzP v Pardubicích, ul. Hronovická 2700 dne 20. 11. 2023

Na Územním pracovišti v Pardubicích, ul. Hronovická 2700 bude v pondělí 20. 11. 2023 přerušena dodávka elektřiny. Pracoviště bude v tento den pro veřejnost uzavřeno.

15. 11. 2023

Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou - porucha telefonního spojení

V úterý 14. 11. 2023 z důvodu poruchy v dopoledních hodinách se není možné dovolat z mobilní sítě na pevné linky Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou a Územního pracoviště ve Velkém Meziříčí (tel. 566 652 xxx). Výpadek by měl trvat do 12:30.

14. 11. 2023

Finanční správa a Svaz měst a obcí ČR uzavřely memorandum o zajištění služeb občanům obcí se zrušeným pracovištěm finančního úřadu

Mezi Finanční správou České republiky a Svazem měst a obcí ČR bylo dnes podepsáno memorandum o spolupráci, které deklaruje připravenost finanční správy zajistit služby pro občany obcí, ve kterých došlo k 1. červenci  2023 ke zrušení územních pracovišť finančních úřadů. Načasování podpisu memoranda směřuje k blížícímu se lednovému a březnovému termínu podání přiznání k dani z nemovitých věcí, resp. dani z příjmů fyzických osob v listinné podobě. Společným cílem je deklarovat zájem na udržení kvality a rozsahu nejvíce žádaných služeb finančních úřadů, a to zejména zajištění pomoci obyvatelům dotčených obcí s vyplněním a odevzdáním jejich daňových přiznání.

9. 11. 2023

Omezení provozu na ÚzP v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne 8. 11. 2023

Na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi došlo k výpadku telefonního spojení (pevné linky). Předpokládané obnovení telefonního spojení bude dnes ve večerních hodinách.

8. 11. 2023

FS znepřístupní datové schránky uzavřených finančních úřadů

Finanční správa informuje, že k 15. listopadu 2023 znepřístupní datové schránky 77 územních pracovišť, která byla v polovině letošního roku z ekonomických důvodů zrušena. Skončí tak přechodné období, kdy nástupnické úřady dočasně zajišťovaly provoz datových schránek uzavřených pracovišť a zpracovávaly daňová přiznání a další podání, která do nich poplatníci omylem doručili. Od poloviny listopadu tak již nebude možné ID těchto datových schránek vyhledat ani do nich doručit datové zprávy.

6. 11. 2023

Finanční správa vydražila zlaté cihly za 2,8 mil. Kč

Finanční úřad pro hlavní město Prahu vydražil tři zlaté cihly zabavené v rámci daňové exekuce za celkem 2,8 mil. Kč. O zlaté slitky byl velký zájem a dražitelé o ně bojovali ve třech aukcích celkem 251 příhozy. Od spuštění provozu Aplikace elektronických dražeb (APED) v roce 2019 finanční správa nařídila již bezmála dva tisíce online dražeb pro téměř 4 700 uživatelů této aplikace.

6. 11. 2023

Omezení provozu na Územním pracovišti ve Slaném v pátek dne 3. 11. 2023

Na Územním pracovišti ve Slaném dojde v pátek 3. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hod. k plánovanému přerušení telefonního spojení (pevné linky).

1. 11. 2023

Omezení služeb portálu MOJE daně v říjnu a listopadu

Upozorňujeme uživatele portálu MOJE daně, že z důvodu provedení nutných servisních prací dojde od soboty 28. 10. 2023 od 07:00 do neděle 29. 10. 2023 do 22:00 a dále od soboty 4. 11. 2023 od 07:00 do neděle 5. 11. 2023 do 22:00 k omezení služeb portálu MOJE daně.

27. 10. 2023

Zkontrolujte si, zda nemáte přeplatek na silniční dani

Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční a zejména bývalé poplatníky, kteří mají přeplatek na dani silniční, aby si požádali o jeho vrácení. Přeplatky vznikly zejména úhradou záloh na daň silniční u osobních vozidel po 1. 1. 2022, ačkoliv tato povinnost byla již v tomto období zrušena. V současné době finanční úřady evidují přeplatky v celkové výši přibližně 635 mil. Kč, přičemž značná část přeplatků vznikla z výše uvedeného důvodu.

23. 10. 2023

Výpadek hlasových služeb na UP ve Žďáře nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí

Dne 17.10.2023 od 13:00 hodin po dobu cca jedné hodiny bude prováděna migrace telefonních přístrojů na centrální řízení. Bude docházet k výpadkům hlasových služeb.

17. 10. 2023

Omezení provozu na Územním pracovišti v Příbrami dne 19. 10. a 20. 10. 2023

Na Územním pracovišti v Příbrami dojde ve čtvrtek 19. 10. 2023 od 08,00 hod. k plánovanému přerušení telefonního a datového spojení (výměna síťových prvků na serveru). Spojení bude obnoveno postupně během pátku 20. 10. 2023.

17. 10. 2023

Informace k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí do datových schránek

Finanční správa pro doručení informace pro placení daně z nemovitých věcí kromě jiných způsobů využívá datové schránky. Poplatníkovi daně z nemovitých věcí, který má zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající a není přihlášen k jiné službě (SIPO, zasílání údajů na e-mail), je každoročně do datové schránky doručena informace pro placení daně z nemovitých věcí. Pokud má zároveň zřízeny oba typy datové schránky, je informace doručena do datové schránky fyzické osoby. 

12. 10. 2023

Díky novému systému poznáme, když se plátce daní chová zvláštně, říká šéfka Finanční správy

Autor: Jan Novotný | Zdroj: E15 | Datum: 12. 10. 2023

12. 10. 2023

Územní pracoviště Plzeň-jih se stěhuje

Finanční úřad pro Plzeňský kraj – územní pracoviště Plzeň-jih se stěhuje do nových prostor v Americké ulici 8/39 v Plzni.

11. 10. 2023