Novinky MF ČR

Novinky RSS ze sekcí Finanční správa, Daně, Daňové tiskopisy, Daně elektronicky, Mezinárodní spolupráce.

Omezení provozu na Územním pracovišti v Jablonci nad Nisou

Na Územním pracovišti v Jablonci nad Nisou dojde ve středu 1. 2. 2023 od 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude nejpozději v pátek 3. 2.  2023 v průběhu dne.

31. 1. 2023

Informace k odvodu z nadměrných příjmů podle energetického zákona

Dne 1. 12. 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu je Energetický regulační úřad.

25. 1. 2023

Omezení provozu na Územním pracovišti v Havířově

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje veřejnost, že dne 26. ledna 2023 od 12.00 hodin bude dočasně omezeno telefonické spojení s Územním pracovištěm v Havířově. Z technických důvodů bude možno se dovolat pouze na  ústřednu Územního pracoviště v Havířově, hovory však nebude možné z ústředny přepojovat na vnitřní linky (jednotlivé zaměstnance).

25. 1. 2023

Elektronické dražby majetku vynesly 327 milionů Kč

Od spuštění elektronických dražeb majetku v roce 2019 u Finanční správy si dosud v Aplikaci elektronických dražeb (APED) zřídilo uživatelský účet celkem 3 600 uživatelů. Dalších 220 zájemců má o zřízení uživatelského účtu požádáno. Celkem od spuštění pilotního provozu Finanční správa provedla již 1 360 elektronických dražeb. V některých z nich se dražilo samostatně více předmětů nebo jejich souborů.

24. 1. 2023

Omezení provozu na Územním pracovišti v Teplicích

Na Územním pracovišti v Teplicích dojde ve čtvrtek 26. 1. 2023 od 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 27. 1. 2023.

24. 1. 2023

Písemnosti doručované zpřístupněnou datovou schránkou versus listinná podoba doručení

S ohledem na množství dotazů a nejasností, které Finanční správa zaznamenala zejména v souvislosti se zřizováním datových schránek podnikatelům ze zákona, si dovolujeme upozornit, že i když byla osobě zřízena datová schránka, automaticky to neznamená, že orgány Finanční správy ČR budou s touto osobou komunikovat vždy výhradně elektronicky. Konkrétní způsob komunikace je volen mj. s ohledem na povahu doručované písemnosti, její obsah a na projevenou vůli adresáta doručované písemnosti.

23. 1. 2023

Finanční správa čelila dne 19.1.2023 kybernetickému útoku

Finanční správa v průběhu dne 19. 1. 2023 čelila DDoS útokům a informovala veřejnost o možných dopadech na portál MOJE daně (prodloužení doby odezvy aplikací portálu MOJE daně). Provoz portálu MOJE daně nakonec nebyl žádným způsobem omezen a služby aplikací portálu MOJE daně zůstaly plně dostupné. 

19. 1. 2023

Omezení provozu na Územním pracovišti v Chomutově

Na Územním pracovišti v Chomutově dojde ve čtvrtek 19. 1. 2023 od 8:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 20. 1. 2023.

18. 1. 2023

Krátká odstávka telefonní ústředny Finančního úřadu pro hlavní město Prahu

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 v odpoledních hodinách bude z technických důvodů přerušen provoz telefonní ústředny Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Ústředna bude mimo provoz přibližně 2 hodiny. Po tuto dobu nebude možné přepojování hovorů veřejnosti na Územní pracoviště Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

18. 1. 2023

Informace ke zrušení registrace po ukončení podnikatelské činnosti

Finanční správa ČR si dovoluje upozornit poplatníky registrované k dani z příjmů, že pokud zruší své oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenský list) a nemají jiné činnosti nebo příjmy, které by jim zakládaly (zachovávaly) registrační povinnost k dani z příjmů, je namístě požádat místně příslušný finanční úřad o zrušení jejich registrace k dani z příjmů.

16. 1. 2023

Omezení provozu Specializovaného finančního úřadu ve dnech 19. a 20.1.2023

V sídle Specializovaného finančního úřadu na nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 bude z důvodu plánované údržby a obměny sítě ve dnech 19.1.2023 od 12:00 hod. a 20.1. 2023 celý den nefunkční e-mailová pošta a nebudou dostupné pevné telefonní linky pro volání i příjem hovorů.

16. 1. 2023

Omezení provozu na Územním pracovišti Praha – západ dne 12. a 13.1.2023

Na Územním pracovišti Praha-západ dojde ve čtvrtek 12. 1. 2023 od 13,00 hod. k plánovanému přerušení datového (síťového) spojení. Předpokládané obnovení datového spojení bude v sobotu 14. 1. 2023. Telefonní spojení bude funkční. 

10. 1. 2023

Zrušení registrace plátce DPH na žádost

Informace k novele zákona o DPH pro rok 2023.

9. 1. 2023

Na přihlášení k paušální dani zbývá pár dní

Nové úpravy týkající se paušální daně navazují na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč. V rámci V této souvislosti došlo ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Paušální daň tedy budou moci využít další podnikatelé. Termín pro podání oznámení ke vstupu do paušální daně je do 10. ledna 2023. Záloha na paušální daň je pak splatná do 20. dne kalendářního měsíce.

6. 1. 2023

Finanční zpravodaj č.1/2023

Pokyn č. GFŘ-D-60 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022.

5. 1. 2023

Kdy podat přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí na rok 2023?

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí uplyne v letošním roce v úterý 31. ledna. Na zaplacení daně či její první splátky mají poplatníci čas až do 31. května 2023. 

4. 1. 2023

Přehled změn a novinek na rok 2023

Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

3. 1. 2023

Plánovaný výpadek telefonní ústředny Finančního úřadu pro Ústecký kraj ve čtvrtek dne 5.1.2023

Z důvodu nezbytného servisního zásahu na Finančním úřadě pro Ústecký kraj dojde ve čtvrtek 5. 1. 2023, v čase mezi 10:00-11:00 hod., k výpadku telefonní ústředny.

3. 1. 2023

Nezapomeňte do konce ledna podat přiznání a zaplatit silniční daň za rok 2022

Na podání daňového přiznání k dani silniční je čas do úterý 31. 1. 2023. V této lhůtě je nutné daň také zaplatit.

2. 1. 2023

Po dobu výluky datových schránek bude možné činit elektronická podání prostřednictvím portálu MOJE daně

Provozovatel datových schránek informoval o mimořádné výluce Informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu 31. 12. 2022, 0:00 hod. až 2. 1. 2023, 23:59 hod. Po tuto dobu nebude možné se do ISDS přihlásit, resp. prostřednictvím ISDS přijímat ani odesílat datové zprávy. Stejně tak nebude možné pro ověření totožnosti využít přihlašovací údaje do datové schránky. 

30. 12. 2022

Informace ke změnám zákona o DPH s účinností od 1.1.2023 – oblast kontrolního hlášení DPH

Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2023 (novelizováno zákonem č. 366/2022 Sb.; dále jen „ZDPH 2023“) týkající se oblasti kontrolního hlášení DPH, zahrnují oblast výzev k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení a oblast sankčního systému při nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení. Samotný elektronický formulář kontrolního hlášení, struktura jeho dat, včetně způsobu vyplňování a jeho podávání zůstala novelou nedotčena.

22. 12. 2022

Zrušení elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023

V nejbližších dnech bude ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a ruší další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční. Tato právní úprava již nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK).

21. 12. 2022

Energetická krize ve vztahu k převodním cenám

Skokový růst cen základních energetických zdrojů, ke kterému v současné době dochází, ovlivňuje veškeré sféry společenského a hospodářského života a pociťujeme jej všichni bez rozdílu, občané, nezávislé podniky i nadnárodní korporace. V prostředí nadnárodních korporací vyvstávají otázky, jak toto navýšení cen promítnout do vnitroskupinových transakcí. Diskutována je zejména otázka zohlednění či nezohlednění těchto narůstajících nákladů v konstrukci převodní ceny nízkorizikových entit vůči ostatním podnikům ve skupině.

20. 12. 2022

Otázky a odpovědi k DAC7

Časté otázky a odpovědi související s aplikací zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky.

20. 12. 2022

Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné „daňové složenky“. Využijte placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS (dále jen „daňová složenka“), kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty s. p. 

20. 12. 2022

Informace pro poplatníky, fyzické osoby ke změnám v zákoně o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023

Dne 2. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a některé další zákony (tzv. „Daňový balíček 2023“). Tento zákon s účinností od 1.1.2023 přináší následující zásadní změny v oblasti:

20. 12. 2022

Informace o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022

Finanční správa připomíná poplatníkům s blížícím se koncem roku změny v oblasti zákona č.  586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), které se týkají fyzických osob a vztahují se ke zdaňovacímu období roku 2022. 

20. 12. 2022

Omezení provozu na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne 19. 12. 2022

Z důvodu pokračujících technických problémů byl dne 19. 12. 2022 omezen provoz na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Pro veřejnost byl v úředních hodinách zajištěn pouze chod podatelny na podání základních informací a výdej tiskopisů. Závada je odstraněna. Na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi je zajištěn v plném rozsahu běžný provoz.

19. 12. 2022

Informační shrnutí a odpovědi na dotazy k datovým schránkám

aktualizace k 28. 12. 2022

15. 12. 2022

Omezení provozu na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi do 16.12.2022

Z důvodu pokračujících technických problémů bude omezen provoz na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi do pátku 16. 12 2022.  Pro veřejnost bude v úředních hodinách zajištěn pouze chod podatelny na podání základních informací a výdej tiskopisů.   Z technických důvodů byl 14. 12. 2022 od 10:45 hod. omezen provoz na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Pro veřejnost byl v úředních hodinách od 08:00 hod. do 17:00 hod. zajištěn pouze chod podatelny na podání základních informací a výdej tiskopisů.

15. 12. 2022

Upozornění na phishingové útoky jménem Finanční správy

V posledních dnech jsou často rozesílány e-maily či zprávy prostřednictvím dalších komunikačních platforem, které působí dojmem, že je rozesílá Finanční správa, a které zneužívají její jméno a logo.

15. 12. 2022

Parlament ČR schválil úplné zrušení EET

Senát dne 14. 12. 2022 schválil návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb

14. 12. 2022

Datové spojení na Územním pracovišti ve Vlašimi je obnoveno

Na Územním pracovišti ve Vlašimi došlo dne 14. 12. 2022 k výpadku datového (síťového spojení). Závada je odstraněna, datové spojení je již plně funkční.

14. 12. 2022

Finanční správa zveřejnila tiskopisy pro rok 2023

Mezi nově zveřejněnými tiskopisy je například i nové Oznámení o vstupu do paušálního režimu.

12. 12. 2022

Datové spojení na Územním pracovišti v Benešově je obnoveno

Na Územním pracovišti v Benešově došlo 12. 12. 2022 k výpadku datového (síťového spojení). Závada je odstraněna, datové spojení je již plně funkční.

12. 12. 2022

Upozornění na nedostupnost některých webů Finanční správy

Ve dnech 13.-14. 12. 2022 budou z důvodu zásadních technických úprav na síťové infrastruktuře nedostupné weby www.financnisprava.cz, www.finfoveskole.cz, statistiky.financnisprava.cz a elektronické dražby APED. V následujících dvou dnech (15.-16. 12. 2022) může z důvodu následných rekonfiguračních prací docházet k občasným výpadkům jejich funkčnosti.

9. 12. 2022

Novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní

Dne 7. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 373/2022, který, mimo jiné, novelizuje zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a zavádí tak novou oznamovací povinnost provozovatelů platforem o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem (tzv. DAC7). Zákon č. 373/2022 Sb. nabude účinnosti dne 1. 1. 2023.

9. 12. 2022

Omezení telefonického spojení na Finančním úřadě pro hlavní město Prahu

Ve dnech 8. a 9. 12. 2022 je z technických důvodů telefonicky nedostupný Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

8. 12. 2022

Ukončení provozu EET a možný dopad na funkčnost pokladních zařízení

Návrh zákona, kterým se ruší povinnost evidence tržeb, nepočítá od 1. ledna 2023 s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Finanční správa upozorňuje podnikatele, že od 1. ledna 2023 bude evidování realizovaných tržeb prostřednictvím pokladních zařízení s vysokou pravděpodobností zcela znemožněno.

6. 12. 2022

Změny u paušální daně od 1. ledna 2023

Informace k základním změnám u paušální daně, týkající se zvýšení hranice příjmů pro vstup do paušálního režimu na 2 miliony Kč a zavedení tří pásem záloh.

5. 12. 2022

Omezení provozu na ÚzP ve Frýdku-Místku dne 2.12.2022

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje, že aktuálně (2.12.2022) není možné telefonické ani e-mailové spojení s Územním pracovištěm ve Frýdku - Místku z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. 

2. 12. 2022

Informace k novele zákona o DPH: zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022)

V souvislosti s novou právní úpravou v zákoně o DPH dochází ke zvýšení hodnoty obratu pro vznik registrace k DPH ze zákona (plátce), a to z původního 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč za nejvýše dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

1. 12. 2022

Provozní doba na finančních úřadech během vánočních svátků

Většina pracovišť finančních úřadů nebude mít ke konci letošního roku a mezi svátky omezený provoz a úřední hodiny. Již tradičně budou přes vánoční svátky uzavřeny jen daňové pokladny a pracoviště v optimalizovaném režimu 2+2. 

30. 11. 2022

Porucha telefonní ústředny FÚ pro hlavní město Prahu dne 30. 11. 2022

Dnes došlo k poruše funkce telefonní ústředny Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Telefonní ústředna neumožňuje přepojení příchozích hovorů spojovatelkou. Na odstranění závady se pracuje.

30. 11. 2022

Omezení provozu na Územním pracovišti v Mostě ve dnech 1. a 2. 12. 2022

Na Územním pracovišti v Mostě dojde ve čtvrtek 1. 12. 2022 k plánovanému přerušení telefonního a datového (síťového) spojení. Spojení bude obnoveno postupně během pátku 2. 12. 2022.

29. 11. 2022

Služba Nahlížení na vybrané údaje bude ke konci listopadu ukončena

Finanční správa připomíná, že služba Nahlížení na vybrané údaje, která dosud umožňuje přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem, nebude od 1. prosince dostupná a od tohoto termínu se nebude možné k této službě již přihlásit.

28. 11. 2022

Omezení provozu na Územním pracovišti v Litvínově dne 29. 11. 2022

Na Územním pracovišti v Litvínově dojde v úterý 29. 11. 2022 k plánovanému přerušení datového (síťového) spojení.

28. 11. 2022

Poslanecká sněmovna schválila úplné zrušení EET

Na páteční mimořádné schůzi schválili poslanci ve 3. čtení návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023.

25. 11. 2022

Specializovaný finanční úřad zasahuje proti karuselovým podvodům

V průběhu října provedli zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu sérii úspěšných exekučních akcí a zajistili celkem 15 milionů Kč jako úhradu DPH, v souvislosti s šetřením karuselových podvodů.

21. 11. 2022