Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní definice

1.1. Předmětem Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava práv a povinností Poskytovatele a Uživatele, plynoucí z poskytování a využívání služeb prostřednictvím Webových stránek.

1.2. Poskytovatelem Služby je RNDr. Libor Fiala., daňový poradce č. osv. 702, se sídlem Doudlevecká 21, 30100 Plzeň, IČO 46832653.

1.3. Uživatelem Služby se rozumí registrovaný uživatel s placeným přístupem.

1.4. Službou se rozumí zpracování dotazů od uživatele.

1.5. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování Služby uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem prostřednictvím Webových stránek.

1.6. Webovými stránkami se rozumí stránky na adrese www.libfia.cz.

2. Smlouva

2.1. Smlouva se uzavírá prostřednictvím Webových stránek. Smlouva je  uzavřena okamžikem zaplacení. Písemné vyhotovení uzavřené smlouvy se nevytváří.

2.1.  Poskytovatel poskytuje Uživateli Službu dle článku 5 této Smlouvy.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Cena za zřízení a poskytování Služby se řídí ceníkem zveřejněným na Webových stránkách a platným v okamžiku objednání Služby. Ceny jsou uvedené včetně DPH.

3.2. Cena za Službu je splatná ihned, a to výlučně prostřednictvím platebních karet. Poskytovatel odešle na kontaktní mail Uživatele do 3 pracovních dnů doklad o zaplacení.

3.3. Při objednání Služby Uživatel zvolí jeden ze dvou režimů trvání poskytování Služby:

  • na dobu určitou bez automatického prodloužení
  • na dobu určitou s automatickým prodloužením

3.4. Poskytování Služby v režimu bez automatického prodloužení je ukončeno uplynutím posledního dne předplaceného období.  Před uplynutím předplaceného období však Uživatel může poskytování služby prodloužit na další období, a to ze svého uživatelského účtu na Webových stránkách.

3.5. Poskytování Služby v režimu s automatickým prodloužením je ukončeno posledním dnem předplaceného období jen v případě, že před uplynutím předplaceného období Uživatel projeví vůli ukončit poskytování Služby, a to ze svého uživatelského účtu na Webových stránkách. Pokud tak neučiní, trvání Služby se automaticky prodlužuje o další předplacené období, stejně dlouhé jako období předcházející.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. S osobními údaji, které Uživatel poskytujete při objednání Služby, nakládá Poskytovatel v souladu se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR), které jsou přístupné zde.

5. Služba

5.1. Uživatel může pokládat dotazy výhradně prostřednictvím online formuláře z Webových stránek. Před odesláním dotazu určí, zda dotaz i odpověď budou zveřejněny, a to vždy v anonymizované podobě.

5.2. Poskytovatel má právo odmítnout neúplný, nelogický nebo jinak vadný dotaz.

5.3. Poskytovatel má právo jím vybrané dotazy včetně odpovědí zveřejnit na Webových stránkách, vždy jen v anonymizované formě.

5.4. Lhůta pro odpověď na dotaz činí 48 hodin od jeho položení. Do této doby se nezahrnují soboty a neděle. Odpověď bude Uživateli zaslána na kontaktní mail.

5.5. Poskytování Služby není poskytováním daňového, účetního nebo právního poradenství. Odpovědí představují odborný avšak právně nezávazný názor Poskytovatele. Pro poskytnutí daňového poradenství je nutno uzavřít samostatnou Smlouvu o poskytování daňového poradenství, s odlišnými cenovými podmínkami a s plnou odpovědností ze strany daňového poradce.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit. Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění nebo dnem stanoveným Poskytovatelem, a to tím z nich, který nastane později. Všechny historické verze VOP jsou přístupné v archivu Webových stránek.

6.2. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Uživatel, který při objednání Služby neposkytl své podnikatelské údaje (zejména IČO), je považován za spotřebitele dle zákona o spotřebitelských smlouvách a pro řešení případných stížností může též využít:

6.3. Tyto VOP jsou účinné od 2. 12. 2022.