Konsolidace veřejných rozpočtů II - dohody o provedení práce

LF 21/12/23 - Sněmovna schválila 13.10.23, Senát schválil 8.11.2023, prezident podepsal 22.11.2023, vyhlášen 12.12.2023 pod č. 349/2023 Sb.

Účinnost novely zákona č. 589/1992 Sb. je 1.1.2024, ale ta nejvýznamnější ustanovení s praktickým dopadem pro zaměstnavatele i zaměstnance budou účinná až od 1.7.2024 - kdy začnou platit nová pravidla pro odvod pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnanců na dohodu o provedení práce (dále jen "zaměstnanec" resp. "zaměstnavatel"). Stávající měsíční limit 10000 Kč pro vznik účasti na (nemocenském i důchodovém) pojištění bude nadále závislý na průměrné mzdě v daném roce a také na tom, zda má zaměstnanec příjmy z dohod od jednoho nebo od více zaměstnavatelů:

1) jedna či více dohod u jednoho zaměstnavatele - v tom případě je limitem 25% průměrné mzdy

2) více dohod u více zaměstnavatelů - v tom případě je limitem 40% průměrné mzdy,

přičemž pro rok 2023 je průměrná mzda stanovena ve výši 40324 Kč. Pro účely zjišťování, zda v daném měsíci došlo či nedošlo k překročení příjmového limitu, budou zaměstnavatelé přihlašovat zaměstnance u příslušné OSSZ, obdobně jako to činili doposud jen u kmenových zaměstnanců. Obdobně to platí pro odhlašování zaměstnanců. Současně s oznámením první dohody, přihlásí se zaměstnavatel do registru zaměstnavatelů, samozřejmě jen pokud již nebyl zaregistrovaný dříve.

Mimoto, každý měsíc bude zaměstnavatel posílat na OSSZ přehled zaměstnanců, obsahující vždy jméno, bydliště a datum narození každého zaměstnance a jeho příjem v aktuálním měsíci (výslovně i nulový) - a to po celou dobu, po kterou bude zaměstnávat aspoň jednoho zaměstnance.

Při nástupu nového zaměstnance bude jeho nový zaměstnavatel povinen ho prokazatelně (!) informovat o jeho vlastní povinnosti - totiž prokazatelně (proti potvrzení!) sdělit svému předchozímu zaměstnavateli, pokud dohoda u něho stále trvá nebo pokud skončila ve stejném měsíci jako začala nová, že uzavřel další dohodu o provedení práce a od kterého dne. Identitu nového zaměstnavatele však sdělovat nebude. Tuto povinnost bude mít ke každému zaměstnavateli jen jednou, tj. každému zaměstnavateli oznámí jen vznik první následující dohody. V případě, že zaměstnavatel splní svoji informační povinnost vůči novém zaměstnanci a ten však svoji vlastní povinnost nesplní (resp. neprokáže) - rozhodne OSSZ, že takový zaměstnanec se sám stal jediným plátcem pojistného, se sazbou pojistného 31,9% a s důsledky na vymáhání případného dluhu.

Z výše uvedeného plyne, že zaměstnavatelé o sobě navzájem nevědí. Jediným, kdo bude znát všechny potřebné informace, bude OSSZ. Na základě došlých přehledů od jednotlivých zaměstnavatelů OSSZ zjistí, který zaměstnanec překročil příjmový limit a rozešle příslušným zaměstnavatelům informaci, že ten-který zaměstnanec překročil příjmový limit pro účast na pojištění, tj. že tím oběma vznikla povinnost k platbě pojistného. Následně každý z dotčených zaměstnavatelů pošle hlášení obdobné dosavadnímu hlášení o  vyměřovacím základu (odpovídající jeho příjmu u daného zaměstnavatele) a pojistném i samotnou platbu pojistného, obojí ve lhůtě do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém obdržel informaci od OSSZ.

Příklad:

Jan Novák (JN) v roce 2024 postupně nastoupí a ukončí následující dohody u 3 zaměstnavatelů (firem):

                                       červenec     srpen      září             říjen         listopad      prosinec       leden

Firma1                                X---------------------X                                 X----------------------------X

Firma2                                                                 X--------------------------------------X

Firma3                                                                                  X-------------X

příjmy JN > limit             ne             ne             ne            ano              ano             ano                 ne

Jednotlivým zaměstnavatelům vzniknou následující povinnosti:

Firma1                           červenec     srpen      září             říjen         listopad      prosinec       leden

  oznámí                           nástup       --            konec            --             nástup           --              konec

  přehled1                           x              x              x                   --                x                 x                   x

  přehled2+platba             --            --              --                  --                x                 x                  -- 

  informuje                        JN            --              --                 --                JN               --                 --              

  potvrdí přij. info             --             --             JN                 --                 --               --                 --              

 

Firma2                           červenec     srpen      září             říjen         listopad      prosinec       leden

  oznámí                              --             --           nástup          --                --             konec               --

  přehled1                           --             --               x                x                  x                 x                   --

  přehled2+platba             --              --              --               x                  x                 x                   -- 

  informuje                         --              --              JN              --                --                --                  --              

  potvrdí přij. info              --              --              --               JN               --                --                  --          

 

Firma3                           červenec     srpen      září             říjen         listopad      prosinec       leden

  oznámí                              --            --               --             nástup         konec            --                 --

  přehled1                           --            --               --                 x                 x                  --                 --

  přehled2+platba             --            --               --                 x                 x                  --                 -- 

  informuje                         --            --               --                JN                --                --                  --              

  potvrdí přij. info              --            --               --                --                JN                --                  --