Konsolidace veřejných rozpočtů VI - daň z nemovitých věcí

LF 18/1/24

Novela jednak rozšiřuje povinnosti k podání přiznání a jednak upravuje (zužuje i rozšiřuje) možné osvobození.

A. Rozšíření povinností přiznat daň

1. garáže jako samostatné stavby

Do roku 2023 bylo rozhodující jejich skutečné využití. Od roku 2024 rozhoduje zápis do katastru nemovitostí.

Například garáž využívaná jako sklad byla do roku 2023 zařazena příslušenství k rodinnému domu a zdaněna sazbou 2 Kč za každý m2 výměry přesahující 16 m2. Od roku 2024 je bez ohleduy na způsob využití zařazeno v kategorii garáží se sazbou 14,50 Kč/m2 z celé výměry. Majitel garáže musí podat přiznání.

2. ubytovací služby v domě s vlastním bydlením

Týká se případů, kdy vlastník bytového nebo rodinného domu poskytuje ubytovací služby v domě, ve kterém bydlí. Do roku 2023, pokud část určená k ubytování zákazníků nepřekročila 50% celkové výměry, byl celý dům zdaňovaný v kategorii H (budova obytného domu), sazbou . Od roku 2024, zůstává sice celý dům v kategorii H, ale příslušná část domu sloužící pro podnikání  je zdaňovaná vyšší sazbou (plus 3,50 Kč/m2) - majitel domu musí podat přiznání. Pokud je část určená k ubytování větší než 50% celkové plochy domu, je celý dům zařazený do kategorie staveb pro podnikání, to platilo vždy a platí i nadále beze změny.

3. zpevněné plochy u podnikatelů

Týká se daně z pozemků u parkovišť, odstavných ploch apod.. Do roku 2023 však jen na pozemcích "ostatní plocha"  nebo "zastavěná plocha a nádvoří" Od roku 2024 na všech pozemcích, bez ohledu na druh zapsaný v katastru. Základní sazba daně u zpevněných ploch je 9 Kč/m2, tj. násobně vyšší než u ostatních pozemků.

 

B. Osvobození od daně

Zpřísňuje se např. osvobození pozemků v souvislosti s hrozícími ekologickými škodami.

Rozšiřuje se např. osvobození pozemků v národních parcích, staveb souvisejících s energetickou soustavou (trafostanice) nebo budov (a pozemků) sloužících pro provoz dětských skupin.