Nový výpočet dovolené od roku 2021

Začátkem platnosti zákona č. 285/2020 Sb. byl upraven zákoník práce, konkrétně hlava II – výpočet dovolené.

Jedná se o rozsáhlou novelizaci, která má odstranit potíže a nespravedlnost u pracovních poměrů s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou nebo kratší pracovní dobou. Na druhou stranu se výpočet stal mnohem složitější a bez podpůrných programů se výpočty stávají nedosažitelné.

Nově se dovolená stanovuje na hodiny místo dní. Stále zůstává, že základní výměra dovolené jsou 4 týdny. Zákoník práce nově dovoluje mít dovolenou i pro necelé týdny, např. 4,2 týdne. Počítá se s týdenní pracovní dobou.

Vezme klasický pracovní poměr s rovnoměrnou pracovní dobou 8 hodin, 5 dní v týdnu. Nárok na dovolenou měl 4 týdny.

8 * 5 *4 = 160 hodin.

Základní dovolená je od ledna 2021 160 hodin. Pro 5týdenní dovolenou je to 200 hodin. Dovolená se vypočítává z odpracované doby ponížené o nezapočitatelné překážky v práci.

Co se dále považuje za odpracovanou dobu (§ 348 zák. práce)

 • zaměstnanec nepracuje kvůli překážkám v práci
 • dovolená
 • zaměstnanec si vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo ve svátek
 • zaměstnanec nepracuje, protože je svátek a přísluší mu za něj náhrada mzdy (směna je v době svátku)

Zákoník práce rozlišuje započitatelné a nezapočitatelné překážky v práci. O nezapočitatelnou nepřítomnost se krátí dovolená.

Nezapočitatelné překážky v práci

Jedná se o neomluvenou absenci zaměstnance. Dovolená se krátí až poté, co neomluvená doba dosáhne výše alespoň jedné směny

Započitatelné překážky v práci

Tento druh překážek v práci můžeme brát jako čas, kdy zaměstnanec není v zaměstnání, ale čas strávený v těchto překážkách se bere jako „odpracovaný čas". Tím se dovolená o tento čas nekrátí.

Započitatelné překážky v zaměstnání navíc rozdělujeme na:

a) započítávané do určitého limitu

Výše doby se uznává pouze do výše dvanáctinásobku stanovené týdenní pracovní doby, za předpokladu, že odpracoval minimálně dvanáctinásobek týdenní pracovní doby

druhy překážek:

 • dočasná pracovní neschopnost, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku úrazu nebo nemoci z povolání
 • karanténa
 • čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, kdy je osoba oprávněna čerpat mateřskou dovolenou
 • jiné důležité překážky v práci uvedených v § 199 zákoníku práce s výjimkou překážek v § 2

b) překážky bez limitu

Překážky bez limitu se započítávají v plném rozsahu, není u nich určený strop.

Druhy překážek:

 • překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • dočasná pracovní neschopnost v důsledku úrazu nebo nemoci z povolání
 • mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená, kdy je osoba oprávněna čerpat mateřskou dovolenou
 • ošetřování či péče, dlouhodobá péče
 • jiné důležité překážky v práci uvedené v § 199 ods. 2 zákoníku práce (prováděcí vyhláška č. 590/2006 Sb.)

-> vyšetření nebo ošetření, pracovnělékařská prohlídka, přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, znemožnění cesty do zaměstnání, svatba, narození dítěte, úmrtí v rodině, doprovod rodinného příslušníka (lékař, škola, …), pohřeb spoluzaměstnance, přestěhování, vyhledání nového zaměstnání

Pozor! Zde je výčet, který se vztahuje k výpočtu dovolené, ne za všechnu nepřítomnost náleží náhrada mzdy!

Jelikož výpočet dovolené počítá s odpracovanými směnami, nemůžeme v průběhu roku říct jaký je přesný nárok na dovolenou. Můžeme říct pouze předpokládaný nárok. Konečná výše dovolené se určí až po ukončení kalendářního roku nebo pracovního poměru.

 

 

Aktualizace 13. 2. 2021
Anna Prčková