Paušální daň

Již zmiňovanou novelou č. 609/2020 Sb. se upravuje mmj. § 7a, Paušální daň, zákona o dani z příjmů.

Jedná se o sloučení sociálního pojištění, zdravotního pojištění a platby daně z příjmů do jednoho. Bude se platit jednou částkou, na jeden bankovní účet. Odpadá i povinnost podávat daňové přiznání a pojistné přehledy.

Výše platby v paušálním režimu činí v roce 2021 5 469 Kč a skládá se z:

 • zálohy na daň z příjmů ve výši 100 Kč
 • zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 2 976 Kč
 • zálohy na pojistné na zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč.

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění se upravují jinými právními předpisy, než je zákon o dani z příjmů a vycházejí z minimálních vyměřovacích základů pro tato pojistná (jsou navíc navýšená o 15 %), tím se jejich výše bude každý rok navyšovat.

Daň se splatná do 20. dne zálohového období, tj. do konce kalendářního měsíce, ke kterému se vztahuje (květnová záloha do 20. května) a platí se na příslušný bankovní účet správce daně s předčíslím 2866. Variabilní symbol je DIČ (rodné číslo).

Pro plzeňský kraj: 2866-77627311/0710

Kdo může vstoupit do paušálního režimu

Do paušálního režimu může vstoupit osoba samostatně výdělečně činná, která:

 • nemá příjmy za zdaňovací období vyšší než 1 mil. Kč
 • není plátce DPH
 • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komanditní společnosti
 • nemá příjmy dle § 6 – příjmy ze závislé činnosti
 • není dlužníkem
 • jeho příjmy:
 1. jsou ze samostatné činnosti (nepřevyšující 1 mil. Kč)
 2. jsou od daně osvobozené
 3. nejsou předmětem daně
 4. podléhají srážkové dani
 5. z kapitálového majetku, nájmu a ostatní příjmy nepřevyšující 15 tis. Kč

Jak se přihlásit do paušálního režimu

Do paušálního režimu se poplatník může rozhodnout vstoupit do paušálnímu režimu 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Lhůta pro podání oznámení je 10 dní, tj. do 10. ledna. Pokud poplatník zahájí podnikatelskou činnost v průběhu roku, může podat oznámení do dne zahájení této činnosti (spolu s přihláškou k registraci k dani z příjmů fyzických osob).

Pro oznámení o vstupu do paušálního režimu lze vybrat 2 varianty. Buď se může ke každému úřadu ohlásit zvlášť nebo použít tzv. společné oznámení.

! Na žádosti v jiném termínu není brán zřetel !

Elektorincký formulář je možné vyplnit ZDE.

Na co poplatník nesmí zapomenout

Jelikož se musí hlídat, zda příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 1 mil. Kč, musí poplatník vést evidenci příjmů, popř. výdajů. Měl by tedy pokračovat nepřerušeně ve své daňové evidenci.

Pokud nastanou skutečnosti, které v průběhu zdaňovacího období narušují splnění podmínek pro paušální režim, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci daně (po překročení obratu 1 mil. se také stává plátce DPH).

Kdy je výhodné vstoupit do paušálního režimu?

Při paušálním režimu, se neuplatňují veškeré slevy na daních (sleva na poplatníka, studenta, …) ani žádné daňové zvýhodnění na děti a nelze si ani odečíst dary, úroky z hypotéky, penzijní a životní pojištění.

Pokud tedy neuplatňujete slevy, daňové zvýhodnění atd, je pro Vás rozhodující částka 224 000 Kč. Pokud rozdíl mezi příjmy a výdaji (daňový základ) je vyšší než 224 000 paušální daň se vyplatí. Jaký je daňový základ zjistíte až po ukončení zdaňovacího období (další rok), je nutné se tedy podívat jaký byl daňový základ v předešlých letech a jaký popřípadě očekáváte.

Pro poplatníky, kteří používají výdajový paušál:

- u řemeslných činností (výdaj. paušál 80 %) se paušální režim vůbec nevyplatí. Aby to bylo výhodné, musely by být příjmy vyšší než 1 mil, což vylučuje vstup do paušálního režimu

- ostatní živnosti (výdaj. paušál 60 %) je rozhodující částka cca 560 000, při vyšších příjmech je lepší mít paušální režim

- u svobodných povolání a autorské tvorby (výdaj. paušál 40 %) je rozhodující částka cca 375 000, po překročení příjmů je lepší mít paušální režim.

Jak můžete vidět z příkladů, rozhodnutí o vstupu do paušálního režimu a jeho výhodnost není jednoduchá záležitost. Stačí uplatňovat slevu na dítě a vše se hned mění. Proto je lepší své rozhodnutí konzultovat s daňovým poradcem.

Proč je někdy levnější nevstupovat do paušálního režimu?

Jak je v úvodu napsané u daně platíte zálohu 100 Kč měsíčně, tj. 1 200 ročně. U daňového základu 224 000 je výsledná daň 33 600 Kč, při odečtení slevy na poplatníka (27 840 pro rok 2021) vychází daň 5 760 a pokud je daňové zvýhodnění na děti, máte navíc vratku daně. U sociálního a zdravotního pojištění by se ze stejného základu odvádělo minimální pojistné, v paušálním režimu je ale minimální pojistné navýšené o 15 %.

 

 

Aktualizace 16. 2. 2021

Anna Prčková